Giriş Anadolu’nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşması hususunda tasavvufi yapıların etkisi büyüktür. Anadolu’ya erken dönemde gelerek burada...
İfrat derecesinde muhabbet ve aşırı sevgi mânâlarına gelen aşk, yaratılış nazariyesi konusunda önemli bir görüşün odak noktasıdır. Tasavvuf çevrelerinde kudsî hadis olarak kabul edilen “kenz-i mahfî” hadisine göre gizli bir hazine olan Allah, tanınmayı istemiş ve sevmiş, yokluk aynasında tecelli ve kendi güzelliğini temâşâ etmiş, bu sevgisine binâen kâinatı ve mahlûkatı yaratmıştır. Kâinat, mutlak cemâl sahibi olan Allah’ın cemâlinin tecellisinden ibarettir